Zasady i Regulamin Obsługi Zleceń

  1. Centrum Usług Czyszczenia ( w dalszej części CUC) – Center Brand Monika Antoniak, prowadzi działalność jako Ogólnopolskie Zrzeszenie Specjalistycznych Firm Czyszczących.
  2. CUC nie świadczy usług bezpośrednio podmiotom, kontaktującym się z CUC w sprawie wykonania określonej usługi.
  3. Działalność CUC polega na skontaktowaniu ze sobą potencjalnego Klienta, zainteresowanego wykonaniem określonej usługi, z zewnętrzną firmą Wykonawczą.  
  4. CUC może przedstawić potencjalnemu Klientowi tylko orientacyjne warunki wykonania zlecenia, gdyż ostatecznie warunki te ustala z Klientem Wykonawca.
  5. CUC za usługę pośredniczenia pomiędzy Klientem, a Wykonawcą nie pobiera żadnych opłat od Klienta. 
  6. Firma Wykonawcza, przedstawiając Klientowi ofertę na wykonanie określonej usługi, działa we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność.
  7. Wykonawca po wykonaniu usługi rozlicza jej wykonanie z Klientem na podstawie wystawionego dowodu sprzedaży.
  8. Za wykonanie zlecenia (usługi) na rzecz Klienta, zgodnie z umową zawartą pomiędzy CUC, a Wykonawcą, odpowiada Wykonawca.
  9. CUC ze swojej strony dokłada starań, aby firmy wykonawcze należące do Zrzeszenia, cechowało wykonywanie usług na najwyższym poziomie.
  10. CUC ostatecznie nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi przez Wykonawcę, ani za szkody, które ten wyrządził Klientowi podczas wykonywania usługi.