Czy beton może skorodować tak jak metal? Rodzaje korozji betonu.

Korozja materiału budowlanego to samorzutne procesy destrukcyjne zachodzące w materiale, prowadzące do pogorszenia jego cech użytkowych, a w krańcowych przypadkach do całkowitego zniszczenia. Przyczyną korozji może być oddziaływanie środowiska zewnętrznego lub procesy zachodzące wewnątrz materiału. Najczęściej występuje kilka czynników korozyjnych. Zdolność materiału budowlanego do przeciwstawiania się oddziaływaniu agresywnego środowiska nazywamy odpornością korozyjną.

Korozja jest rozumiana jako ogół procesów niszczących mikrostrukturę danego materiału, prowadzących do jego rozpadu, a wywołanych wpływem środowiska, w którym dany materiał się znajduje.

Beton jako mieszanina wystawiona na działanie wody jest bardzo podatny na korozję. W wyniku działania wody oraz tlenków zawartych w otoczeniu w betonie zachodzą reakcje chemiczne w wyniku których powstają w betonie nowe związki chemiczne, zmieniające jego strukturę oraz właściwości.

Korozja siarczanowa

Niszczenie betonu wywołana siarczanami polega na powstawaniu trudno rozpuszczalnych związków chemicznych i towarzyszącym temu zjawisku, wzroście objętości produktów reakcji. Wzrost objętości prowadzi do powstawania dużych naprężeń mechanicznych, co w konsekwencji prowadzi do spękania lub rozsadzenia betonu.

 

Korozja chlorkowa

Chlorki zawarte m.in. w wodzie morskiej, wodach kopalnianych wywołują korozję chlorkową. Innym powodem wystąpienia korozji tego rodzaju jest działanie chlorków stosowanych w posypkach do zimowego utrzymania dróg. Działanie chlorków jest podwójnie szkodliwe dla betonu. W wyniku reakcji jonów chlorkowych z produktami hydratyzacji cementu następuje niszczenie betonu, a dodatkowo stal zbrojeniowa ulega przyspieszonym procesom korozji. Ma to szczególnie destruktywne znaczenie w przypadku mostów czy wiaduktów. Korozja występująca na zbrojeniu jest niewidoczna, a znacząco wpływa na wytrzymałość całej konstrukcji.

Korozja węglanowa (wykwit wapienny)

Korozję węglanową wywołuje dwutlenek węgla zawarty w powietrzu czy roztworach wodnych. Mechanizm niszczenia betonu w tym wypadku polega na osłabieniu struktury zaczynu cementowego spowodowanej wymywaniem produktu hydratyzacji- wodorotlenku wapniowego. Korozja węglanowa również negatywnie działa na stal zbrojeniową betonu. W wyniku korozji węglowej powstaje kwaśny węglan wapniowy, który jest dobrze rozpuszczalny w wodzie i to on zostaje stopniowo wypłukiwany z betonu.

Korozja kwasowa

Korozja wywołana kwasami, polega na rozpuszczeniu Ca(OH) 2 (wodorotlenek wapnia) ze stwardniałego zaczynu cementowego w betonie, a następnie na rozkładzie uwodnionych krzemianów i glinianów wapnia. Korozja pod działaniem kwasów  polega na obniżeniu zasadowości betonu, która odbywa się na drodze reakcji chemicznych Ca(OH) 2 z kwasami, które są szczególnie niebezpieczne dla betonu. Zarówno mocne (HCl, H 2 SO 4 , HNO 3 ), jaki i słabe (H2S) kwasy mineralne oraz organiczne (np. humusowe) reagują z wodorotlenkiem wapniowym, a także z glinianami i krzemianami zawartymi w zaczynie cementowym. Powstają w ten sposób związki łatwo rozpuszczane (np. CaCl 2 , Ca(NO 3 ) 2 , Ca(HCO 3 ) 2 , AlCl 3 , A l(NO 3 ) 3 ) . Są one następnie rozpuszczane i wymywane z betonu. Proces ten przyczynia się do zwiększenia porowatości betonu i obniżenia jego wytrzymałości , a tym samym do przyspieszenia procesów korozyjnych.

korozja betonu

Centrum Usług Czyszczenia

Monika Antoniak

Knieja 20, 88-190 Barcin

Nip: 766-197-19-16

stopka